Saksgang

Tariffnemnda behandler krav om allmenngjøring av en tariffavtale når dette er fremsatt av en arbeidstaker- eller arbeidsgiverorganisasjon som er part i avtalen og har innstillingsrett etter arbeidstvistloven § 39 første ledd. Tariffnemnda mottar da en begjæring om allmenngjøring fra den aktuelle organisasjonen. 

Saksforberedelse og høring

Når nemnda mottar en begjæring om allmengjøring, blir det utarbeidet et forslag til forskrift basert på begjæringen, dette forslaget blir så sendt ut på høring, jf. forvaltningsloven § 37. Høringen sendes til aktuelle organisasjoner og institusjoner som har interesse av den. I tillegg legges høringen ut på våre nettsider. Alle som ønsker det kan sende inn innspill til høringen. Det settes en frist for innspill, vanligvis på 10-12 uker. 

Nemndsmøte

Når høringen er gjennomført, og høringsinnspillene er gjennomgått, avholdes det møte i Tariffnemnda. Tariffnemnda kan da treffe vedtak om at en landsomfattende tariffavtale helt eller delvis skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art avtalen omfatter, i en bransje eller en del av en bransje. Det er også noen begrensninger for hva som kan allmenngjøres, jf. blant annet EØS-avtalen. 

Tariffnemnda kan treffe vedtak om allmenngjøring dersom det er dokumentert at utenlandske arbeidstakere utfører eller kan komme til å utføre arbeid på vilkår som samlet sett er dårligere enn det som gjelder etter landsomfattende tariffavtaler for vedkommende fag eller bransje, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke, jf. allmenngjøringsloven § 5

Vedtak/forskrift

Når nemnda treffer et vedtak om allmenngjøring, vil dette være i form av en forskrift, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav c)

Vedtak om allmenngjøring gjelder inntil Tariffnemnda treffer nytt vedtak. Vedtaket opphører likevel å gjelde dersom partene i tariffavtalen ikke har krevet nytt vedtak innen en måned etter at tariffavtalen er avløst av en ny avtale, jf. allmenngjøringsloven § 7. Når det er begjært videre allmenngjøring innen denne fristen vil altså den gjeldende forskriften om allmenngjøring fortsette å gjelde inntil Tariffnemnda har behandlet begjæringen. Hvis det ikke begjæres videre allmenngjøring vil forskriften opphøre å gjelde en måned etter at det er inngått ny tariffavtale på området.