Klager på valg

I forbindelse med valg av ansatterepresentanter til styrende organer i visse typer selskaper og foretak skal det opprettes et valgstyre som skal lede valget og være ansvarlig for gjennomføringen. Valgstyrets vedtak kan påklages til Tvisteløsningsnemnda.

Dette gjelder ved valg av ansatterepresentanter i

 • aksjeselskaper,
 • allmennaksjeselskaper,
 • ansvarlige selskaper,
 • kommandittselskaper,
 • regionale helseforetak,
 • helseforetak,
 • statsforetak.

Valgstyrets vedtak om stemmerett og valgbarhet kan likevel ikke påklages.

Klagen skal leveres til valgstyret som forbereder klagebehandlingen. Valgstyret skal deretter sende klagen til Tvisteløsningsnemnda via eDialog.

Valgklager kan leveres til valgstyret av

 • selskapet/foretaket,
 • lokal fagforening og
 • den som har stemmerett. 

Klageren må ha rettslig klageinteresse.

 • opplysninger om selskapet/foretaket og/eller konsernet/gruppen (navn, organisasjonsnummer, organisasjonskart, antall ansatte),
 • kontaktopplysninger og opplysninger om søkeberettigelse,
 • skriftlig redegjørelse for hva klagen gjelder,
 • selskapets/foretakets vedtekter/selskapsavtale,
 • andre opplysninger som regulerer styrets sammensetning eller kompetanse (generalforsamlingsvedtak, selskapsmøtevedtak eller avtaler),
 • uttalelse fra valgstyret.

For klager på valg av ansatterepresentanter i aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper og statsforetak må klage fremmes innen to uker fra det tidspunkt vedtaket er kunngjort for de ansatte.

For klager på valg av ansatterepresentanter i regionale helseforetak og helseforetak må klage fremmes innen 14 dager fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til en som har klagerett, likevel senest 14 dager etter valgdagen.