Særlige forhandlingsutvalg

Både ved opprettelsen av et europeisk selskap (SE-selskap) og et europeisk samvirkeforetak (SCE-foretak) og ved fusjon over landegrensene av selskaper med begrenset ansvar, skal det samtidig opprettes et såkalt «særlig forhandlingsutvalg».

Det særlige forhandlingsutvalget skal representere arbeidstakerne i de deltagende virksomhetene og har som formål å forhandle med SE-selskapet, SCE-foretaket eller de fusjonerende selskapene om arbeidstakernes innflytelse i de ulike styrende organene. Hvis partene ikke blir enige om en ordning for arbeidstakernes innflytelse innen en gitt frist, kan såkalte standardbestemmelser om innflytelse komme til anvendelse.

Bestemmelsene om de særlige forhandlingsutvalgene bygger på ulike EU-direktiver som er gjennomført i norsk rett i ulike forskrifter.

 • SE-selskaper,
 • SCE-foretak,
 • fusjonerende selskap med begrenset ansvar som har sitt forretningskontor i Norge.

Enkelte av bestemmelsene i forskriftene kommer også til anvendelse for

 • deltagende virksomheter, datterselskaper/-foretak og filialer i Norge som deltar i stiftelsen av SE-selskapet eller SCE-foretaket, uavhengig av hvor selskapet/foretaket skal ha sitt forretningskontor,
 • det samme gjelder de fusjonerende selskapene, datterselskaper og filialer i Norge som inngår i det fusjonerte selskapet, uavhengig hvor dette skal ha sitt forretningskontor.
 • tvister som knytter seg til opprettelsen av det særlige forhandlingsutvalget,
 • tvister som knytter seg til inngåelse av avtale om representasjon/innflytelse, herunder om avtalen er inngått i tråd med de ulike forskriftenes stemmeregler,
 • tvister som knytter seg til om vilkårene for anvendelse av standardbestemmelsene i vedlegget til forskriftene er oppfylt,
 • tvister som knytter seg til valget av medlemmer til representasjonsorganet etter standardbestemmelsene,
 • beslutning om taushetsplikt eller tilbakehold av informasjon,
 • tvister vedrørende fordelingen av plasser samt valg eller utpeking av de arbeidstakernes representanter til administrasjons- eller kontrollorganet etter standardbestemmelsene.

Saken sendes til Tvisteløsningsnemnda via eDialog.

Sak kan bringes inn av:

 • det særlige forhandlingsutvalget,
 • representasjonsorganet eller tilsvarende organer,
 • SE-selskapet/SCE-foretaket/det fusjonerte selskapet,
 • deltakende virksomheter/de fusjonerende selskapene,
 • berørte datterselskaper/datterforetak,
 • filialer,
 • lokale fagforeninger og
 • en femtedel av arbeidstakerne.
 • Skriftlig redegjørelse av hva tvisten gjelder,
 • uttalelse fra partene i saken
 • For behandlingen av tvister etter SE-forskriften og SCE-forskriften gjelder forskrift om tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven så langt den passer.
 • For behandlingen av tvister etter forskrift om representasjonsrett ved fusjon gjelder representasjonsforskriften.
 • Tvisteløsningsnemndas vedtak kan ikke påklages.