Søknad om unntak

Dersom reglene om ansattes rett til representasjon i styrende organer vil medføre vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessig for gjennomføringen av de ansattes rett til representasjon, kan Tvisteløsningsnemnda gi helt eller delvis unntak fra disse. 

Dette gjelder reglene om ansattes rett til representasjon i de styrende organer i

 • aksjeselskaper,
 • allmennaksjeselskaper,
 • interkommunale selskaper,
 • ansvarlige selskaper,
 • kommandittselskaper,
 • statsforetak.

Visse næringer er likevel unntatt, se de næringsmessige avgrensningene i de aktuelle forskriftene. 

Søknad sendes til Tvisteløsningsnemnda via eDialog.

Søknad kan sendes inn av:

 • selskapet/foretaket,
 • et flertall av de ansatte,
 • lokal fagforening.
 • opplysninger om selskapet/foretaket og/eller konsernet/gruppen (navn, organisasjonsnummer, organisasjonskart, antall ansatte),
 • kontaktopplysninger og opplysninger om søkeberettigelse,
 • skriftlig begrunnelse for hvorfor det søkes om unntak,
 • selskapets/foretakets vedtekter/selskapsavtale,
 • andre opplysninger som regulerer styrets sammensetning eller kompetanse (generalforsamlingsvedtak, selskapsmøtevedtak eller avtaler),
 • uttalelse fra konsernet/gruppen dersom søknaden fremmes av de ansatte eller lokal fagforening,
 • uttalelse fra lokale fagforeninger dersom søknaden fremmes av konsernet/gruppen.
 • Nemnda kan sette vilkår for vedtaket.
 • Nemnda kan til enhver tid oppheve eller endre vedtaket dersom vilkårene ikke oppfylles eller forholdene endrer seg.
 • Unntak fra reglene om de ansattes rett til representasjon gjelder for ubestemt tid med mindre nemnda bestemmer noe annet.
 • Nemndas vedtak kan ikke påklages.
 • For øvrig gjelder forvaltningsloven for nemndas saksbehandling.