Hvordan sende inn en tvist?

Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan bringe en sak inn for Tvisteløsningsnemnda. Saken sendes til sekretariatet for Tvisteløsningsnemnda, og den enkleste måten å gjøre dette på er å benytte eDialog. Her kan du lese mer om eDialog og andre måter å komme i kontakt med Sekretariatet på.

Hvilke frister som gjelder og hvilke opplysninger som bør være med, kan du lese mer om under det saksområdet som er aktuelt for deg. 

Skal du sende inn en sak på noen andres vegne må du legge frem skriftlig fullmakt. Dette følger av forvaltningsloven § 12 fjerde ledd. Advokater behøver ikke legge frem fullmakt.

Hvordan gir man en annen person fullmakt?

  • En fullmakt må være skriftlig og datert. Den må videre oppgi navnet og fødselsdato på den som gir fullmakt (fullmaktsgiver), navn på den som skal opptre i saken (fullmektig) og angi hvilken sak vedkommende har fullmakt i.
  • Vi har utformet et fullmaktsskjema som du kan laste ned her: Fullmakt.

Hva betyr det å få fullmakt i en annen persons sak?

En som har fullmakt i saken:

  • har rett til å fremme synspunkter i saken på fullmaktsgivers vegne
  • får innsyn i alle dokumentene i saken
  • er ansvarlig for å svare på henvendelser fra sekretariatet
  • mottar vedtaket i saken og skal orientere om vedtaket til den saken gjelder

Tvister om ansattes rett til representasjon
Hvordan du sender inn en sak om ansattes rett til representasjon, hvilke frister som gjelder og hvilke opplysninger som bør være med når en sak sendes inn, kan du lese mer om under de enkelte temasidene.