Bedriftsdemokrati

Fra 1. januar 2018 overtok Tvisteløsningsnemnda avgjørelsesmyndigheten som tidligere lå hos Bedriftsdemokratinemnda. Det ble også foretatt noen endringer i regelverket.

Sakstyper

Tvisteløsningsnemnda har myndighet til å gjøre unntak fra lov og forskrifter om ansattes rett til representasjon i foretaks styrende organer. Nemnda er også gitt myndighet til å etablere felles representasjonsordninger (konsernordninger) og avgjøre klager i forbindelse med valg til styringsorganene (valgklager).

Disse sakene ble tidligere ble behandlet av Bedriftsdemokratinemnda. Tidligere vedtak fra Bedriftsdemokratinemnda finner du her.

Les mer om:

Søknad om unntak fra ansattes rett til representasjon i styrende organer
Søknad om å etablere felles representasjonsordninger for konsern eller grupper av foretak
Klager på valgstyres vedtak (valgklager)

Taushetsplikt for tillitsvalgte

Hvordan bringe en sak inn for Tvisteløsningsnemnda 

Søknad om unntak kan fremmes av selskapet, et flertall av de ansatte eller lokal fagforening.

Selskapet, et flertall av de ansatte eller lokal fagforening kan hver for seg søke tvisteløsningsnemnda om at et vedtak blir opphevet eller endret. Slik søknad kan fremmes til enhver tid.

Frist

For nemndas behandling av saker om ansattes rett til representasjon i styrende organer gjelder ingen frist. Valgklager må likevel være fremmet for valgstyret innen to uker fra det tidspunkt vedtak er kunngjort for de ansatte.

Opplysninger

Saken fremmes per brev eller eDialog.Følgende opplysninger bør være med:

  • Opplysninger om selskapet (navn, organisasjonsnummer, organisasjonskart, antall ansatte)
  • Kontaktopplysninger og opplysninger om søkeberettigelse
  • Skriftlig søknad med begrunnelse
  • Selskapets vedtekter / selskapsavtale
  • Andre opplysninger som regulerer styrets sammensetning eller kompetanse (generalforsamlingsvedtak, selskapsmøtevedtak eller avtaler)
  • Uttalelse fra selskapet dersom søknaden fremmes av de ansatte/fagforening
  • Uttalelse fra lokale fagforeninger dersom søknaden fremmes av selskapet

Klagerett

Det er ingen klagerett for Tvisteløsningsnemndas vedtak, jf. forskrift om tvisteløsningsnemnd etter arbeidsmiljøloven § 6.