Fortrinnsrett

Arbeidsmiljøloven § 14-3 og statsansatteloven § 13 gir deltidsansatte fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten kan også gjelde en del av en stilling. Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten.

 • Arbeidstakeren må være fast ansatt på deltid.
  Midlertidig ansettelse gir ikke fortrinnsrett etter denne bestemmelsen.

 • Arbeidstakeren må være kvalifisert for stillingen.
  Arbeidstakeren må oppfylle de faglige og personlige forutsetninger som kreves for stillingen det hevdes fortrinnsrett til.

 • Stillingen det hevdes fortrinnsrett til må inneholde om lag de samme arbeidsoppgavene som arbeidstakeren har i sin nåværende stilling.
  Dersom arbeidstakeren for eksempel er ansatt som sykepleier på deltid mens vedkommende utdanner seg til lege, vil sykepleierstillingen ikke gi arbeidstakeren fortrinnsrett til ledig stilling som lege i virksomheten når vedkommende er ferdig utdannet.

 • Fortrinnsretten kan også gjelde en del av den utlyste stillingen.
 • Unntak ved vesentlig ulempe for virksomheten 
  Selv om arbeidstaker oppfyller vilkårene ovenfor, kan arbeidsgiver avslå et krav om fortrinnsrett dersom innvilgelse av kravet vil medføre «vesentlig ulempe» for virksomheten. Hvorvidt utøvelse av fortrinnsretten vil innebære vesentlig ulempe, vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan bringe en sak inn for Tvisteløsningsnemnda. 

Saken fremmes per brev eller eDialog innen fireukersfristen. Følgende opplysninger bør være med:

 • Arbeidstakers navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse
 • Opplysninger om arbeidstakers ansettelsesforhold (fast eller midlertidig ansettelse, stillingstittel og stillingsprosent)
 • Arbeidsgivers navn, adresse og telefonnummer
 • Hva tvisten gjelder
 • Hvilken stilling det kreves fortrinnsrett til (fast eller midlertidig ansettelse, stillingstittel og stillingsprosent)
 • Skal du sende inn en sak på noen andres vegne må du legge frem skriftlig fullmakt. Dette følger av forvaltningsloven § 12 fjerde ledd. Advokater behøver ikke legge frem fullmakt. Se mer om fullmakt her.

Legg ved kopi av:

 • Arbeidstakers nåværende arbeidsavtale
 • Utlysningstekst til stillingen det kreves fortrinnsrett til
 • Arbeidstakers krav
 • Arbeidsgivers avslag

Fristen for å fremme sak om fortrinnsrett for Tvisteløsningsnemnda er fire uker etter at arbeidsgivers skriftlige avslag har kommet frem til arbeidstaker eller arbeidstakers representant i saken, se arbeidsmiljøloven § 17-2 a

Nemndas vedtak kan ikke påklages, men tvisten kan bringes inn for domstolene etter at nemnda har fattet sin avgjørelse. Fristen for å bringe tvisten inn for domstolene er åtte uker regnet fra det tidspunkt parten ble underrettet om nemndas avgjørelse, jf. arbeidsmiljøloven § 17-2 (3).