Fritak fra overtidsarbeid og merarbeid

Arbeidstaker har rett til å bli fritatt fra å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid når vedkommende av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Arbeidsgiver plikter også ellers å frita arbeidstaker som ber om det, når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre.

Retten til fritak fra overtidsarbeid eller merarbeid gjelder både generelle og enkeltstående tilfeller av fritak. Dersom arbeidstaker har helsemessige eller vektige sosiale grunner for å fritas, gjelder en ubetinget rett til fritak. I tillegg har arbeidstaker rett til fritak dersom arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre.

 • Helsemessige grunner
  Helsemessige grunner er i utgangspunktet en klar fritakelsesgrunn. Det stilles ikke krav om helseattest eller lignende, men i tvilstilfeller vil det være praktisk om arbeidstakeren legger fram spørsmålet for sin lege. Dersom det er snakk om fullstendig fritak fra overtidsarbeid over lengre tid, må arbeidsgiver kunne kreve legeerklæring.    

 • Vektige sosiale grunner 
  Eksempler på vektige sosiale grunner er hensynet til pass av mindre barn, deltakelse i større familiebegivenheter og lignende. 

 • Når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre
  I disse tilfellene trenger ikke arbeidstaker begrunne behovet nærmere.

Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan bringe en sak inn for Tvisteløsningsnemnda. 

Saken fremmes per brev eller eDialog innen fireukersfristen. Følgende opplysninger bør være med:

 • Arbeidstakers navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse
 • Arbeidsgivers navn, adresse og telefonnummer
 • Opplysninger om arbeidstakers ansettelsesforhold (stillingstittel, stillingsprosent, arbeidstid og arbeidsoppgaver)
 • Hvilket tidsrom/tilfeller søknaden gjelder for
 • Arbeidstakers begrunnelse for søknaden
 • Skal du sende inn en sak på noen andres vegne må du legge frem skriftlig fullmakt. Dette følger av forvaltningsloven § 12 fjerde ledd. Advokater behøver ikke legge frem fullmakt. Se mer om fullmakt her.

Legg ved kopi av:

 • Arbeidsavtalen
 • Arbeidstakers krav
 • Arbeidsgivers avslag
 • Annen relevant dokumentasjon (legeattest, møterereferater, mv.)

Fristen for å fremme sak om rett til fritak for overtidsarbeid og merarbeid for Tvisteløsningsnemnda er fire uker etter at arbeidsgivers skriftlige avslag har kommet frem til arbeidstaker eller arbeidstakers representant i saken, se arbeidsmiljøloven § 17-2 a

Nemndas vedtak kan ikke påklages, men tvisten kan bringes inn for domstolene etter at nemnda har fattet sin avgjørelse. Fristen for å bringe tvisten inn for domstolene er åtte uker regnet fra det tidspunkt parten ble underrettet om nemndas avgjørelse, jf. arbeidsmiljøloven § 17-2 (3).