Delvis foreldrepermisjon

Etter arbeidsmiljøloven § 12-5 (1) har foreldrene til sammen rett til permisjon i minst 12 måneder. Dette inkluderer svangerskapspermisjon etter § 12-2 og fødselspermisjon etter § 12-4. Arbeidsmiljøloven § 12-6 åpner for at denne permisjonen kan tas ut som delvis permisjon innenfor en tidsramme på tre år. 

Delvis permisjon er en ordning for foreldre som ønsker å veksle mellom arbeid og permisjon istedenfor å ta ut permisjonen sin sammenhengende. Permisjonen må avvikles innenfor en tidsramme på tre år.  

Det er permisjonen etter § 12-5 (1) som kan tas ut som delvis permisjon. Dette inkluderer permisjonen mor har rett til under svangerskapet og de første seks ukene etter fødsel.

Dersom man avvikler delvis permisjon, har man ikke rett til ytterligere foreldrepermisjon etter § 12-5 (2).

Utgangspunktet er at arbeidstaker og arbeidsgiver inngår en avtale om uttak av delvis permisjon. Arbeidstakers ønske om hvordan uttaket av delvis permisjon skal oppfylles med mindre dette medfører vesentlige ulemper for virksomheten. Den vesentlige ulempen må knyttes til de ekstra ulempene det medfører for arbeidsgiver at permisjonen tas som delvis permisjon, da arbeidstaker uansett vil ha krav på å ta permisjonen sammenhengende.

Arbeidsgiver skal varsles om permisjonen snarest mulig og senest:

 • en uke i forveien ved fravær utover to uker
 • fire uker i forveien ved fravær utover tolv uker
 • tolv uker i forveien ved fravær utover ett år

Oversittelse av fristene medfører ikke at arbeidstaker må utsette permisjonen dersom permisjon er nødvendig på grunn av forhold som arbeidstakeren ikke hadde kjennskap til ved fristens utløp.

Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan bringe en sak inn for Tvisteløsningsnemnda. 

Saken fremmes per brev eller e-post, og merkes med "Tvist om rett til delvis foreldrepermisjon".

Følgende opplysninger bør være med:

 • Arbeidstakers navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse
 • Arbeidsgivers navn, adresse og telefonnummer
 • Opplysninger om arbeidstakers ansettelsesforhold (stillingstittel, stillingsprosent, arbeidstid og arbeidsoppgaver)
 • Hvordan foreldrepermisjonen ønskes gjennomført
 • Opplysninger om eventuelle særlige behov for delvis permisjon
 • Arbeidsgivers begrunnelse for avslaget
 • Dato for søknad
 • Dato for avslag
 • Skal du sende inn en sak på noen andres vegne må du legge frem skriftlig fullmakt. Dette følger av forvaltningsloven § 12 fjerde ledd. Advokater behøver ikke legge frem fullmakt. Se mer om fullmakt her.

Legg ved kopi av:

 • Arbeidsavtalen
 • Arbeidstakers søknad
 • Arbeidsgivers avslag
 • Eventuell annen relevant dokumentasjon

Sak om rett til delvis permisjon må reises for Tvisteløsningsnemnda senest fire uker etter at arbeidsgivers skriftlige avslag er kommet frem til arbeidstaker. Saken tas likevel til behandling selv om fireukersfristen er utløpt, dersom fødsel eller omsorgsovertakelse medførte oversittelse av fristen. Saken må i så fall fremsettes snarest mulig etter fødselen eller omsorgsovertakelsen. jf. arbeidsmiljøloven § 17-2 a.

Nemndas vedtak kan ikke påklages, men tvisten kan bringes inn for domstolene etter at nemnda har fattet sin avgjørelse. Fristen for å bringe tvisten inn for domstolene er åtte uker regnet fra det tidspunkt parten ble underrettet om nemndas avgjørelse, jf. arbeidsmiljøloven § 17-2 (3).